Protocollen

Om de kwaliteit van de veiligheid te waarborgen, maken wij gebruik van verschillende  protocollen en voorschriften.  Op deze pagina vind u de verschillende protocollen die wij hanteren met een korte uitleg over de inhoud.

 • Protocol Wiegendood
  In dit protocol staan de maatregelen beschreven die wij nemen om de risico’s uit te sluiten die wiegendood kunnen veroorzaken.
 • Gedragscode Seksualiteit
  In deze gedragscode staan omgangsregels beschreven die betrekking op het omgaan met seksualiteit en wat daar mee te maken heeft, binnen de kinderopvang. Omdat iedereen zijn persoonlijke opvattingen heeft over wat wel en niet kan in de opvoeding voor wat betreft seksueel gedrag, is het belangrijk dat wij binnen onze kinderopvang een kader aangeven.  Daar is onze gedragscode voor bedoeld.
 • Stappenplan ongevallen
  Doel van dit stappenplan is om ervoor te zorgen dat medewerkers weten wat ze moeten doen als een ongeval zich voordoet en dat de wijze waarop wij ongevallen registreren bekend is.
 • Protocol vermissing
  In dit protocol staan de stappen beschreven die wij nemen als een kind vermist raakt tijdens de opvang.
 • Protocol medicijnverstrekking en wet BIG
  Hier wordt beschreven onder welke voorwaarden we medicijnen toedienen aan kinderen en waarom die voorwaarden er zijn.
 • Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
  De verplichte Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling verplicht professionele zorginstanties tot het hebben en volgen van een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode die gebruiken is speciaal voor de kinderopvang en voldoet aan alle wettelijke eisen.