Pedagogisch beleid kinderopvang

De basis voor de omgang met de kinderen is het pedagogisch beleidsplan van kinderopvang de Ronde Venen.  De manier waarop wij  de vier pedagogische doelen uit de wet kinderopvang vorm geven, worden hierin beschreven. 

 

Vaste gezichten

We vinden continuiteit in de zorg en begeleiding voor kinderen belangrijk.  Daarom werken wij met vaste pedagogisch medewerkers, op vaste dagen op een vaste groep.  Daarnaast worden er op iedere groep waar baby`s opgevangen worden 2  “vaste gezichten”  aangewezen, die de hele week samen 5 weekdagen bezetten. 1 van deze pedagogisch medewerkers is dan op 2 vaste weekdagen aanwezig en de andere op 3 vaste weekdagen. Minimaal 1 van deze 2 pedagogisch medewerkers is dan altijd aanwezig.  ( uitgezonderd verlof en calamiteiten) Wie deze vaste gezichten zijn, hangt bij de groep van uw kind.

 

3 uurs regeling

We zorgen er voor dat er voldoende pedagogisch medewerkers zijn voor het aantal aanwezige kinderen. (beroepskracht/ kind ratio= BKR) Per dag mag er maximaal 3 uur afgeweken worden van de BKR.  Minimaal de helft van het vereiste aantal pedagogisch medewerkers moet dan worden ingezet.

Op de volgende momenten is bij ons het vereiste aantal pedagogisch medewerkers aanwezig op de groep:

• 7:30 tot 8:15
• 9:00 tot 13:00
• 14:303 tot 16:45
• 17:30 tot 18:15

Op de volgende momenten wijken wij af van het aantal vereiste pm-ers op de groep:
• Begin van de dag: 8:15 tot 9:00
• Pauzetijd van pm-ers: 13:00 tot 14:30
• Eind van de dag: 16:45 tot 17:30

 

Interactievaardigheden

In het werken met de kinderen maken we gebruik van 6 interactievaardigheden. Dit zijn belangrijke pijlers voor onze houding en communicatie naar de kinderen toe. De pm-ers worden getraind in het toepassen van deze interactievaardigheden door o.a video interactiebegeleiding en coaching op de werkvloer.