Pedagogisch beleid peuterspeelzaal

De basis voor de omgang met de kinderen is het pedagogisch beleidsplan van kinderopvang Mirakel de Ronde Venen. De manier waarop wij de vier pedagogische doelen uit de wet kinderopvang vorm geven, worden hierin beschreven.

 

Vaste gezichten

We vinden continuiteit in de zorg en begeleiding voor kinderen belangrijk. Daarom werken wij met vaste pedagogisch medewerkers, op vaste dagen op een vaste groep. Op het prikbord bij de groep van uw kind hangt met namen en werkdagen van de vaste pedagogisch medewerkers.

Daarnaast worden er  3 'vaste gezichten' toegewezen aan een kind, waarvan minimaal  1 aanwezig moet zijn op de dag dat uw kind komt. (uitgezonderd verlof en calamiteiten). Wie deze vaste gezichten zijn, hangt bij de groep van uw kind.

 

3 uurs regeling

We zorgen er voor dat er voldoende pedagogisch medewerkers zijn voor het aantal aanwezige kinderen (beroepskracht/ kind ratio= BKR). Per dag mag er maximaal 3 uur afgeweken worden van de BKR. Minimaal de helft de van het vereiste aantal pedagogisch medewerkers moet dan worden ingezet.

Op de volgende momenten is bij ons het vereiste aantal pedagogisch medewerkers aanwezig op de groep:

• 7:30 tot 8:15
• 9:00 tot 13:00
• 14:30 tot 16:45
• 17:30 tot 18:15

Op de volgende momenten wijken wij mogelijk af van het aantal vereiste pm-ers op de groep:
• 8:15 tot 9:00
• 13:00 tot 14:30
• 16:45 tot 17:30

 

Interactievaardigheden

In het werken met de kinderen maken we gebruik van 6 interactievaardigheden. Dit zijn belangrijke pijlers voor onze houding en communicatie naar de kinderen toe. De pedagogisch medewerkers worden getraind in het toepassen van deze interactievaardigheden door o.a video interactiebegeleiding en coaching op de werkvloer.